Notice of change of date for Council meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a COUNCIL MEETING

of the Breede Valley Municipality will be held on

MONDAY, 29 MAY 2017 at 10:00 in the

COUNCIL CHAMBERS, CWDM, 51 TRAPPE STREET, WORCESTER

Members of the media and the public wishing to attend the meeting must please contact Mr. J.R. Botha (Public Relations Officer) at 023 348 2807 during office hours to book one of the 16 (sixteen) seats available to the public on a first come first served basis. The list will be closed at 15:15 on Friday, 26 May 2017 and will be handed to Security officials the morning of the meeting. Only persons whose names appear on the list will be allowed to attend the meeting and they must be seated at least five minutes before the scheduled start of the meeting. Once the meeting has started, no member of the public will be allowed into the meeting. If a member of the public leaves the meeting venue during the course of the meeting, he / she will not be allowed to return to the meeting.

 

KENNIS GESKIED HIERMEE dat ’n RAADSVERGADERING

van die Breede Vallei Munisipaliteit op

MAANDAG, 29 MEI 2017 om 10:00

gehou sal word in die

RAADSAAL, KWDM, TRAPPESTRAAT 51, WORCESTER

Lede van die media en die publiek wat graag die vergadering wil bywoon moet asseblief vir Mnr. J.R. Botha (Skakelbeampte) by 023 348 2807 gedurende kantoorure kontak om een van die sitplekke wat vir die publiek beskikbaar is te bespreek. Daar is slegs 16 sitplekke beskikbaar, dus sal slegs die eerste 16 persone geakkommodeer kan word. Die lys sal om 15:15 op Vrydag, 26 Mei 2017 sluit en sal aan Sekuriteitbeamptes die oggend van die vergadering gegee word. Alleenlik persone wie se name op die lys verskyn sal toegelaat word om die vergadering by te woon en hulle moet ‘n sitplek inneem minstens vyf minute voor die geskeduleerde tyd van die vergadering. Niemand sal tot die vergadering toegelaat word wanneer dit reeds begin het nie. Indien ’n lid van die publiek die vergaderplek gedurende die duur van die vergadering verlaat sal hy / sy nie weer tot die vergadering toegelaat word nie.

 

D. MCTHOMAS                                                                                                          05 2017

MUNICIPAL MANAGER/MUNISIPALE BESTUURDER

 
Biblioteeksake / Library matters

BIBLIOTEEKSAKE

Boetevrye week
Die Munisipale biblioteekdiens bied ’n boetevrye week aan vanaf Saterdag, 13 Mei tot Vrydag, 19 Mei. Biblioteekgebruikers word vriendelik versoek om enige laat biblioteek-materiaal gedurende hierdie periode terug te besorg en boetes sal afgeskryf word. Maak asseblief gebruik van die geleentheid

Worcester Biblioteek sluit vir voorraadopname
Die Worcester Biblioteek sal vanaf Saterdag, 20 Mei tot Saterdag 27 Mei vir doeleindes van ’n Provinsiale voorraadopname gesluit wees.

LIBRARY MATTERS

Fine free week
No fines on outstanding library material will be levied during the period May 13 to May 19. Please make use of this opportunity to return all outstanding library material.

Worcester library closes for stock taking
The Worcester Library will be closed from Saturday, May 20 to Saturday, May 27 for a provincial stock taking.

 

 

 
Municipal Public Account Committee: Oversight Report on the Annual Report

Municipal Public Account Committee: Oversight Report on the Annual Report 2015/2016 / Annual Report 2015/2016: Approved by Council

To view all the relevant documents - Click here

 
Voorvalle van geweld in Avianpark en Riverview: Persverklaring uitgereik deur die Uitvoerende Burgemeester van die Breedevallei Munisipaliteit

Die voorvalle van geweld in Riverview en Avianpark word opreg betreur. My innige simpatie met die slagoffers en hul families asook al die inwoners in die geaffekteerde areas wat aan die geweld en ongerief wat dit tot gevolg het, blootgestel word.

Die feit dat inwoners se reg op veiligheid en vryheid van beweging deur die geweld ingeperk word, is totaal onaanvaarbaar en dit word deur hierdie Administrasie ten sterkste veroordeel.

Ek het reeds kontak gemaak met die plaaslike SAPD-Klusterbevelvoerder asook die Wes-Kaapse Minister van Gemeenskapsveiligheid, Dan Plato. Minister Plato het onderneem om binne die volgende weke persoonlik na Worcester te kom om die situasie te takseer en hulp te verleen met bekamping van die geweld.

Ek doen hiermee ’n beroep op kalmte en vra dat almal hul volle samewerking aan die polisie, brandweer en al die ander ondersteuningsdienste sal gee om die aangeleentheid so spoedig moontlik te skik.

U word almal in ons gebede opgedra.

Antoinette Steyn
Uitvoerende Burgemeester
15 Maart 2017
 
Fase 3B Waterbeperkings

Vol 13 - Maart 2017 - Waterbeperkings - halfblad s&w

 
Draft AR and MPAC - Jan 2017

Draft AR and MPAC - Jan 2017

 
ESTABLISHMENT OF WARD COMMITTEES

ESTABLISHMENT OF WARD COMMITTEES

 
Contact numbers

Fire and Emergency: 023 342 2430

Fraud and Corruption: 080 348 2600

Blow the whistle

New three-digit  107 (One Zero Seven) Emergency Number - CURRENTLY ONLY FROM A TELKOM LANDLINE
 

Breede Valley Municipality is committed  to and embraces the Batho Pele principles and subscribes to the following values:

Click here to view the booklet
Read more...
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

This Website is best viewed with a screen resolution of 1280 x 1024 and FIREFOX, to download Mozilla Firefox go to
http://www.mozilla.com