Gateway to the Breede Valley

Donkie Kry Brug

July 17, 2019

DONKIE KRY BRUG

Die Breedevallei Munisipaliteit is in die proses om teen ’n koste van R1,9 miljoen, ’n behoorlike voetgangerbrug oor die Donkiesrivier in Touwsrivier aan te bring. Dit vervang die ou struktuur wat pype oor die rivier ondersteun en as voetgangerbrug gebruik word. Die ou struktuur is nie ontwerp om as voetgangerbrug te dien nie en is gevaarlik. Die projek wat op aanvraag van die gemeenskap aangebring word, skep ook ’n paar werksgeleenthede tydens die konstruksiefase. Die nuwe brug sal veiliger en gemakliker vir voetgangers wees. Die konstruksie van die brug het op 10 Junie 2019 begin en sal na verwagting teen 11 Oktober 2019 voltooi wees.
Op die foto word die voetstukke van die nuwe brug gegiet.

IDONKIE YAKHELWA IBHULORHO

Umasipala wase Breede Valley ukwiphulo lokwenza ibhulorho eyenzelwe abahamba ngee nyawo eDonkisrivier eTouws River ezakubiza iR1,9 yezigidi zee randi. Izakuthatha indawo yaleyo indala exhasa oopayiphu abanqumla umlambo nesetyenziswa ngabahambi-ngenyawo. Le indala ayilungiselelwanga abahambi-ngenyawo kwaye inobungozi. Le projekti icelwe ngabahlali kwaye ivule amathuba omsebenzi ngethuba isokhiwa. Le bholorho izakukhuseleka kwaye isetyenziswe ngabahambi-ngenyawo. Oku kwakhiwa kwale bhulorho kuqale nge 10 Junie 2019 kulindeleke ukuba kugqitywe ngowe 11 Oktobha 2019. Kulo mfanekiso kuboniswa iziseko zebhulorho entsha.

DONKIE GETS BRIDGE

The Breede Valley Municipality is in the process of building a proper pedestrian bridge over the Donkies river in Touws River at a cost of R1,9 million. It replaces the old structure that supports pipes across the river and is used as a pedestrian bridge. The old structure is not designed to serve as a pedestrian bridge and is dangerous. The project, requested by the community, will also create a few jobs during the construction phase. The new bridge will be safer and more convenient for pedestrians. The construction of the bridge started on 10 June 2019 and is expected to be completed by 11 October 2019.
The photo shows the foundations of the bridge being laid.

    Last modified: July 17, 2019

    Comments are closed.