Gateway to the Breede Valley

Grant-in-aid / Hulpaansoeke

October 7, 2020

INVITATION TO ALL ORGANISATIONS AND BODIES SERVING THE POOR TO APPLY FOR A GRANT-IN-AID IN TERMS OF THE MUNICIPALITY’S GRANTS POLICY.

The Council of the Breede Valley Municipality has adopted a Grants Policy which aims to provide a framework for grants to organisations and bodies serving the poor or used by government as an agency to serve the poor, as envisaged by Section 67 of the Local
Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act No. 56 of 2003)

Qualifying organisations or bodies are hereby invited to apply for a grant in accordance with the conditions as contained in the application documents. Said documents will be available, free of charge, as follows :
at Breede Valley Municipality, Supply Chain Management Unit, Stofberg Huis, 23 Baring Street, Worcester
at any of the municipal account payment-/administrative offices
at the reception desk, Municipal Offices, 30 Baring Street, Worcester (mr. Ambraal / ms. October)
by e-mail request to rjoseph@bvm.gov.za
downloaded from the municipal website at www.bvm.gov.za.

Applications must be made on the official application documents which must be submitted as indicated below. Sealed applications, in envelopes clearly marked on the outside “APPLICATION: GRANT-IN-AID: 2020/21, must be placed in the tender box (green iron tender box in palisade fence) at the Breede Valley Municipal Supply Chain Management Offices, Stofberg Huis, 23 Baring Street, Worcester not later than 11:00 am on FRIDAY 6 NOVEMBER 2020, after which the applications will be opened. An envelope that does not comply with this requirement will not be opened and therefore not be considered. Non-compliance with any of the requirements may lead to the application being rejected.

Late applications will not be considered and the Municipality is not obliged to approve any application. Awards will be made strictly in accordance with the conditions as set out in the Municipal Grants Policy (attached to application form) and as determined by the Grant Adjudication Committee.

More information is available from the Senior Manager:
Supply Chain Management during office hours at 23 Baring Street, Worcester or phone number 023 348 2950.

The full policy document is available here and the application form, GRANT-IN-AID APPLICATION 2020 2021.

D. McThomas, MUNICIPAL MANAGER
Ald. Antoinette Steyn: EXECUTIVE MAYOR

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ISIMEMO ESIJOLISWE KUYO YONKE IMIBUTHO NEZIQU EZINIKA IINKONZO KWABO BANGATHATHINTWENI UKUBA BENZE ISICELO SONCEDISO-MALI NGOKOMTHETHO KA MASIPALA OMALUNGA NEZIBONELELO.

iBhunga lo Masipala wase Breede Valley lamkele uMgaqonkqubo wezibonelelo onenjongo yokubonelela ngenkqubo yezibonelelo ezenzelwe imibutho okanye iziqu ezinika iinkonzo kwabo bangathathi-ntweni okanye esetyenziswa ngurhulumente njengee arhente ezinika iinkonzo abo bangathathi-ntweni, njengoko kugqitywe ngokwe Candelo 67 lo Rhulumente wase Khaya: uMthetho wokulawulwa kwezemali zakwa Masipala, 2003 (uMthetho Nombolo 56 ka 2003) (iMFMA).

Imibutho ekufaneleyo kwaneziqu zimenywa ukuba zenze isicelo sesibonelelo ngokwe mimiselo equlathwe kumqulu wokwenziwa kwesicelo.
Imiqulu yokwenza isicelo ifumaneka fele-fele, kwa Masipala wase Breede Valley, Supply Chain Management Unit Stofberg Huis, 23 Baring Street, Worcester
okanye kuyo nayiphi na i-ofisi yakwa Masipala yokuhlawulwa kwamatyala okanye
Kwindesika yokwamkela indwendwe e-ofisini zika Masipala, 30 Baring Street, Worcester (mr. Ambraal / ms. October)
ngesicelo se email ku rjoseph@bvm.gov.za
okanye uyifumane kwi webhusayithi yethu ethi www.bvm.gov.za.

Izicelo kufuneka zenziwe ngokugcwalisa ifomu yokwenza isicelo egunyazisiweyo ekufuneka ifakwe njengoko kutshiwo. Izicelo ezivaliweyo, nezibhalwe ngokucacileyo ngaphandle “APPLICATION: GRANT-IN-AID: 2020/21” kufuneka zifakwe kwibhokisi yethenda (ibhokisi yentsimbi ebhlowu ekwicingo) e Breede Valley Municipal Supply Chain Management Offices, Stofberg Huis, 23 Baring Street, Worcester phambi ko okanye ngo 11:00 emini NGOLWESIHLANU, 6 NOVEMBA 2020, emveni koko zizakuvulwa izicelo. Imvulophu engahambelani nale ndlela ikhankanyiweyo ayizukuvulwa kwaye ayizuthatyathelwa ngqalelo. Ukungenziwa kwezimfuno zikhankanyiweyo kuzakubangela ukuba isicelo singasiwa so (singamkeleki).

Izicelo ezifakwe emva kwexesha azizukusiwa so kwaye uMasipala akanyanzelekanga ukuba aphumeze nasiphi na isicelo. Izibonelelo zizakukhutshwa ngokwemimiselo equlathwe ngu Mthetho ka Masipala omalunga nezibonelelo (oqulathwe kwifomu yokwenza isicelo) nangokwe sigqibo seKomiti egqiba ngezibonelelo.

Iinkcukacha ezithe vetshe zifumaneka ngamaxesha omsebenzi kumlawuli oyintloko kwicandelo letyathanga loniko-zinkonzo e23 Baring Street, Worcester okanye kwimfono-mfono ethi 023 348 2950.
Umqulu ogqibeleleyo womgaqo-nkqubo uyafumaneka kwi webhusayithi ka masipala (www.bvm.gov.za) kwisihloko esithi “Policies” okwi webhusayithi yalapha ekhaya.

D. McThomas: UMPHATHI KA MASIPALA
Ald. Antoinette Steyn: USODOLOPHU OGUNYAZISIWEYO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UITNODIGING AAN ALLE ORGANISASIES WAT BEHOEFTIGES BEDIEN OM AANSOEK TE DOEN VIR ’N FINANSIËLE HULPTOELAAG IN TERME VAN DIE MUNISIPALITEIT SE HULPTOEKENNINGSBELEID.

Die Raad van die Breedevallei munisipaliteit het ’n hulptoekenningsbeleid aanvaar met die oog daarop om ’n raamwerk daar te stel om hulptoelae te skenk aan organisasies wat behoeftiges bedien of wat deur die regering gebruik word as agent om behoeftiges te bedien, soos voorsien in Artikel 67 van die Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuurs- wet, 2003 (Wet 56 van 2003).

Kwalifiserende organisasies word hiermee uitgenooi om aansoek te doen vir ’n hulptoekenning in ooreenstemming met die voorwaardes soos uiteengesit in die aansoekdokumente. Gemelde dokumente sal gratis beskikbaar wees en kan as volg bekom word:
Breedevallei munisipaliteit, Voorsieningskanaal-eenheid, Stofberg- huis, Baringstraat 23, Worcester
enige van die munisipale betaal-/administratiewe kantore
by die ontvangstoonbank, munisipale kantore Baringstraat 30, Worcester (mnr. Ambraal / me. October).
per e-pos aansoek aan rjoseph@bvm.gov.za
vanaf die munisipale webblad by www.bvm.gov.za.

Aansoeke moet op die voorgeskrewe amptelike dokumente gedoen en ingehandig word soos hieronder aangetoon.
Verseëlde aansoeke, die koevert duidelik op die buitekant gemerk “AANSOEK: FINANSIËLE HULPTOELAAG/GRANT-IN-AID: 2020/21” moet nie later nie as 11:00 op Vrydag 6 NOVEMBER 2020, in die tenderhouer (groen yster tenderhouer aan die binnekant van die palisade heining) geplaas word by die Breedevallei munisipaliteit voorsieningskanaal kantore, Stofberghuis, Baringstraat 23, Worcester, waarna die aansoeke oopgemaak sal word. ’n Koevert wat nie voldoen aan hierdie vereiste nie, sal nie oopgemaak en daarom nie oorweeg word nie. Nie-voldoening aan enige van die voorwaardes kan daartoe lei dat die aansoek verwerp word.

Laat aansoeke sal nie oorweeg word nie en die munisipaliteit is nie verplig om enige aansoek goed te keur nie. Toekennings sal uitsluitlik gemaak word volgens die voorwaardes soos uiteengesit in die Munisipale Skenkingsbeleid (by die aansoekvorm geheg) en soos bepaal deur die Hulptoelaag toekenningskomitee.

Verdere inligting is tydens kantoor-ure beskikbaar by die senior bestuurder: voorsieningskanaalbestuur te Baringstraat 23, Worcester of by telefoonnommer 023 348 2950.

Die volledige beleidsdokument is hier beskikbaar en die aansoekvorm, GRANT-IN-AID APPLICATION 2020 2021.

D. McThomas, MUNISIPALE BESTUURDER
Rdh. Antoinette Steyn: UITVOERENDE BURGEMEESTER

    Last modified: October 19, 2020