Gateway to the Breede Valley

HERSEëL VAN STRATE / RESURFACING OF ROADS

November 10, 2020

RESURFACING OF ROADS:

JOHNSONS PARK

(Elliot Street and Carl Cres)

 HERSEëL VAN STRATE:

JOHNSONS PARK

(Elliotstraat en Carl Singel)

iMvula Roads and Civils (Pty) Ltd has been appointed towards scheduled resurfacing of roads in the Breede Valley Municipal area.

Due to the resurfacing of roads in your area / street, access to your street and / or premises may be temporarily restricted. The anticipated commencement of works will be from Wednesday, 11th of November 2020.

To ensure the safety of the public, safety measures and –signage will be in place. Please note that no safety measures and / or temporary traffic signs in the area are to be removed by members of the public.

Should you have any queries with regard to this project, kindly contact Mr. Jaco Steyn at telephone no. 023 348 2802. Any after-hours problems can be reported to our 24hr Call Centre at 086 0121212.

We apologize for any inconvenience that may be experienced during the execution of this project.

iMvula Roads and Civils (Pty) Ltd is aangestel om die beplande herseël van strate in die Breede Vallei Munisipale area uit te voer.

Weens die herseël van strate in u area / straat, mag die toegang na u straat en / of perseel tydelik ontwrig word. Dit word beplan dat die werke ‘n aanvang sal neem vanaf  Woensdag, 11de November 2020.

Om die publiek se veiligheid te verseker sal veiligheidsmaatreёls en -tekens in plek wees. Let daarop dat geen veiligheids-maatreëls en / of –tydelike verkeerstekens in u area deur die publiek verwyder mag word nie.

In geval van enige navrae in verband met hierdie projek, kontak gerus Mnr. Jaco Steyn by telefoon no. 023 3482802. Enige na-ure klagtes kan aangemeld word by ons 24-uur Klagteskantoor by 086 0121212.

Ons vra om verskoning vir enige ongerief wat u gedurende dié uitvoering van die projek mag ervaar.

    Last modified: November 10, 2020