Gateway to the Breede Valley

ONDERBREKING VAN ELEKTRIESE TOEVOER: 9 Junie 2021 / INTERRUPTION OF ELECTRICAL SUPPLY: 9 June 2021

June 8, 2021

 

KENNISGEWING:  ONDERBREKING VAN ELEKTRIESE TOEVOER

Joubert Straat 4

Hiermee word u in kennis gestel dat die elektrisiteitstoevoer onderbreek sal word op Woensdag, 09/06/2021 vanaf 08h30 tot 16h30 ten einde dringende instandhoudingswerk uit te voer aan die elektrisiteitsverspreidingsnetwerk.

Geen versekering kan gegee word dat die elektrisiteitstoevoer vir die volle tydsduur af sal wees nie, u moet dit dus gedurende die genoemde tye as LEWENDIG beskou.

NB.:  Geen verbruiker mag enige kragopwekkers op die netwerk koppel, indien daar nie aan die Regulasie vir die gebruik van kragopwekkers voldoen word nie (Regulasie SANS 8528/12).  Indien ‘n verbruiker wel ‘n kragopwekker gebruik moet hy die kontakpersoon telefonies daarvan in kennis stel.

H SCHREUDER: 023 348 8029 / hschreuder@bvm.gov.za

Indien die beplande onderbreking van u elektrisiteitstoevoer uitgestel moet word as gevolg van onvoorsiene omstandighede (weerstoestande, ens.), sal die beplande werke outomaties herskeduleer word vir die volgende werksdag (Maandag – Vrydag).  Nuwe kennisgewings sal nie in sò ’n geval weer uitgestuur word nie.

 

 

NOTICE:  INTERRUPTION OF ELECTRICAL SUPPLY

Joubert Street 4

You are hereby notified that the electricity supply will be interrupted on Wednesday, 09/06/2021 from 08h30 till 16h30 to do urgent maintenance work on the electricity distribution network.

Assurance cannot be given that the electricity supply will be off for the entire period and you should therefore treat it as LIVE during this timeslot.

PS.: Generators may not be connected by consumers to the electricity network unless the Regulations for the use of generators are met (SANS Regulation 8528/12).

If a consumer is using a generator, he/she must notify the contact person telephonically.

H SCHREUDER: 023 348 8029 / hschreuder@bvm.gov.za

If the planned interruption of your electricity supply is postponed due to unforeseen circumstances (weather, etc.), the planned work will automatically be rescheduled for the following working day (Monday – Friday).  In this case, new notices will not be sent out.

F.M. GEDULDT

MANAGER: ELECTRICAL SERVICE DEPARTMENT

    Last modified: June 8, 2021