Gateway to the Breede Valley

GOP Vergaderings / IDP Meetings:

November 19, 2021

Ward questionaires / Wyks vraelyste
Breede Valley Municipality is once again conducting public participation meetings and surveys in aid of setting ward priority lists. Please see the meeting schedule below and try to attend these valuable engagements. Follow the link to your ward and complete the survey/questionnaire.
Breedevallei Munisipaliteit is weer besig met publieke deelname vergaderings om wyksprioriteite aan te spreek en te versamel. Sien asseblief die skedule onder en probeer om hierdie sessies in jou wyk by te woon. Volg ook die skakel na jou wyk se vraelys.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KENNISGEWING VAN VERGADERINGS OM WYKSPRIORITEITE TE IDENTIFISEER

Openbare deelname vergaderings soos in die skedule aangedui (IDP Public Participation – meeting schedule 2021 ), sal gedurende November/Desember 2021 gehou word om:

 • die nuwe wyksraadslede voor te stel,
 • wyksprioriteite vir die nuwe GOP en Begroting te bespreek, en
 • die wykskomiteeverkiesing te verduidelik.

Neem asb kennis dat alle Covid-protokol soos in regulasie 69 vereis vir vlak 1, sal geld. D.w.s. maskers is verpligtend, fisieke afstand van 1.5m, sanitering van hande en beperkte hoeveelheid persone per lokaal.

D Mc Thomas, Munisipale Bestuurder

………………………………………………………

ISAZISO SEENTLANGANISO UKUCHONGA IZINTO EZIBALULEKILEYO KWIWADI

Iintlanganiso zokuthatha inxaxheba kukawonke-wonke njengoko (IDP Public Participation Рmeeting schedule 2021) kubonisiwe kwishedyuli ziya kubanjwa ngo Novemba/ Disemba 2021 ze

 • kwaziswe ooCeba abatsha beewadi
 • kuxoxwe izinto ezibalulekileyo nekuzakuqalwa ngazo kwi IDP no Hlahlo lwabiwo-mali olutsha, kwaye
 • kucaciswe inkqubo yokusekwa kweekomiti zeewadi ezitsha.

Nceda uqaphele ukuba yonke imiqathango ye-Covid kumthetho 69 kwinqanaba 1 yiyo ezakusetyenziswa. Iimaski zisisinyanzelo, umgama phakathi koluntu oyi-1.5m, ucoceko lwezandla kunye nenani eliqingqiweyo labantu kwigumbi ngalinye.

D McThomas, uMphathi ka Masipala

…………………………………………………….

NOTICE OF MEETINGS TO IDENTIFY WARD PRIORITIES

Public participation meetings as mentioned in the schedule (IDP Public Participation – meeting schedule 2021) will be held during November/December 2021 to

 • discuss ward priorities for the new IDP and budget,
 • introduce new ward councillors and
 • explain the process to establish new ward committees.

Please note that all Covid protocols as required in regulation 69 for level 1, will be adhered to. That means masks are compulsory, physical distance of 1.5m, sanitsing of hands and restricted number of persons per venue.

D McThomas, Municipal Manager

  Last modified: November 25, 2021