Gateway to the Breede Valley

IMPLEMENTATION OF PARKING MANAGEMENT SYSTEM WITHIN THE WORCESTER CENTRAL BUSINESS DISTRICT

April 20, 2022

Notice is hereby given that the Breede Valley Municipality intends to implement a new parking management system which would be managed by an external service provider, through a tender process.

The public is invited to provide comments. Full details of the specifications of the parking management system are available here: Draft Parking Management Specifications 2022-2024

Written comments should be directed to the Municipal Manager at the dedicated e-mail address: parking@bvm.gov.za to reach us on or before 13 May 2022.

 

D McThomas

Municipal Manager

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IMPLEMENTERING VAN PARKEERBESTUURSTELSEL BINNE DIE WORCESTER SENTRALE BESIGHEIDSDISTRIK

Kennis geskied hiermee dat die Breedevallei Munisipaliteit van voorneme is om ‘n nuwe parkeerbestuurstelsel te implementeer wat deur ‘n eksterne diensverskaffer bestuur sal word, deur middel van ‘n tenderproses.

Die publiek word genooi om kommentaar te lewer. Volledige besonderhede van die spesifikasies van die parkeerbestuurstelsel is hier beskikbaar: Draft Parking Management Specifications 2022-2024

Skriftelike kommentaar moet aan die Munisipale Bestuurder gerig word by die volgende e-posadres: parking@bvm.gov.za om ons te bereik voor of op 13 Mei 2022.

D McThomas

Munisipale Bestuurder

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UKUPHUNYEZWA KWENKQUBO YOLAWULO LOKUPAKA PHAKATHI KWESITHILI SOSHISHINO ESIPHAKATHI EWORCESTER

isaziso siyakhutshwa malunga nokuba uMasipala waseBreede Valley ujonge ukuphumeza inkqubo entsha yolawulo lokupaka eya kulawulwa ngumboneleli wenkonzo wangaphandle, ngenkqubo yethenda.

Uluntu luyamenywa ukuba lunike izimvo. Iinkcukacha ezipheleleyo zeenkcukacha zenkqubo yolawulo lokupaka ziyafumaneka kwiwebhusayithi kamasipala: Draft Parking Management Specifications 2022-2024

Izimvo ezibhaliweyo kufuneka zithunyelwe kuMphathi kaMasipala kule dilesi ye-imeyile: parking@bvm.gov.za ukufikelela kuwe ngokungxamisekileyo okanye ngaphambi kwe 13 May 2022.

 

D McThomas

UMphathi kaMasipala

    Last modified: May 5, 2022