Gateway to the Breede Valley

2022(vir studiejaar 2023) BURGEMEESTERS-BEURSFONDS

November 17, 2022

2022(vir studiejaar 2023)

BURGEMEESTERS-BEURSFONDS

Die Breedevallei Munisipaliteit nooi verdienstelike studente om deel te neem aan die Burgemeesters-beursfonds. Die finansiële ondersteuning uit die beursfonds is slegs ’n bydrae tot die algehele studiekoste. Aansoekers moet binne die regsgebied van die Breedevallei Munisipaliteit woonagtig wees (Rawsonville, Worcester, De Doorns en Touwsrivier) en moet ons visie van ‘n Unieke en sorgsame vallei van uitnemende dienslewering, geleenthede en groei, steun en onderskryf.

Deur die skep van die Burgemeesters-beursfonds, gee ons beslag aan die visie van die Breedevallei Munisipaliteit GOP deurdat ons die ontwikkeling van menslike hulpbronne aanspreek met spesifieke fokus op die jeug. Studente wat NSFAS beurse ontvang mag nie aansoek doen nie. Studierigtings wat verband hou met plaaslike regering sal voorkeur geniet.

Aansoeke, ingedien op die voorgeskrewe aansoekvorm wat verkrygbaar is op BVM se webwerf asook by die munisipale kantore en biblioteke (Rawsonville, Worcester, De Doorns, Touwsrivier), MOET alle inligting en dokumentasie bevat wat vereis word. Let asb. sorgvuldig op die vereistes en voorwaardes soos vervat in bylaag A tot die aansoekvorm. Neem asseblief kennis dat die beurs nie al die koste van die studiejaar sal dek nie maar slegs help met registrasie-gelde.

 

Voltooide aansoekvorms moet gepos word aan:

Die bestuurder: menslike hulpbronne, Privaatsak X3046, Worcester, 6849

of kan ingehandig word by die menslike hulpbronne-kantoor, Baringstraat 53 B, Worcester.

Navrae oor die beurs kan gerig word aan mev. Sharyka Uys by 023 348 4962

 

DIE SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE IS 9 Desember 2022 om 14:00 EN GEEN LAAT

AANSOEKE SAL OORWEEG WORD NIE.

 

VALS INLIGTING SAL LEI TOT DISKWALIFIKASIE EN DIE BREEDEVALLEI MUNISIPALITEIT KAN OOK EIS DAT ALLE GELDE WAT IN TERME VAN DIE BEURSFONDS NAMENS DIE AANSOEKER BETAAL IS, TERUGBETAAL WORD.

…………………………………………………..

 

2022(for study year 2023)

MAYOR’S SCHOLARSHIP FUND

The Breede Valley Municipality invites deserving students to participate in the Mayoral

Bursary Fund. The financial support from the bursary fund is only a contribution to the overall cost of the study. Applicants must reside within the jurisdiction of the Breede Valley Municipality (Rawsonville, Worcester, De Doorns, and Touwsrivier) and must support and endorse our vision of A unique and caring valley of excellent service delivery, opportunities, and growth.

By creating the Mayoral Bursary Fund we are embracing the vision of the Breede Valley Municipality IDP by addressing the development of human resources with a specific focus on youth. Students receiving NSFAS bursaries may not apply. Study fields related to local government will be given priority.

Applications, submitted on the prescribed application form obtainable on BVM’s website as well as at the municipal offices and libraries (Rawsonville, Worcester, De Doorns, Touwsrivier), MUST contain all information and documentation required. Please carefully note the requirements and conditions contained in Appendix A to the application form.  Please note that the bursary will not cover all the costs of the year of study but only helps with registration fees.

 

Completed application forms should be posted to:

The Manager: Human Resources, Private Bag X3046, Worcester, 6849

or can be handed in at the HR office, 53 B Baring Street,  Worcester.

Inquiries about the bursaries may be directed to Mrs. Sharyka Uys at 023 348 4962

 

THE CLOSING DATE FOR APPLICATIONS IS 9 December 2022 at 14:00 AND NO LATE

APPLICATIONS WILL BE CONSIDERED.

FALSE INFORMATION WILL RESULT IN DISQUALIFICATION AND THE BREEDE VALLEY MUNICIPALITY MAY ALSO DEMAND THAT ALL MONIES PAID IN TERMS OF THE BURSARY FUND ON BEHALF OF THE APPLICANT, BE REFUNDED.

 

…………………………………………………………………..

 

2022 (unyaka wokufunda 2023)

INGXOWA-MALI KASODOLOPHU YESIBONELELO KWIZIFUNDO

uMasipala wase Breede Valley, umema bonke abafundi abafanelekileyo ukuba bafake izicelo zokuxhamla kwi Ngxowa-mali ka Sodolophu yesibonelelo kwizifundo. Oku kuxhaswa ngemali ligalelo kwintlawulo kuphela yezifundo. Abenzi-zicelo kufuneka babe ngabahlali bengingqi yo Masipala wase Breede Valley, (Worcester, De Doorns, Rawsonville, Touwsrivier), kwaye kufuneka baxhase kwaye bavumelane nembono yethu ethi Intlambo ekhethekileyo enenkathalo, egqwesayo kuniko-zinkonzo, ivulela amathuba kwaye iphuhlise.

Ngale ngxowa-mali ka Solophu yesibonelo kwizifundo, sinika umongo kumbono womasipala wase Breede Valley, sizama ukuphuhlisa uluntu, ngokuthi sigxininise ngakumbi kulutsha. Abafundi abafumana ibhasari ka-NSFAS abanalungelo lokiwenza isicelo Amacandelo ezemfundo ahambelana norhulumente azakukhethwa kugala.

Abenzi-zicelo kufuneka benze izicelo ngokugcwalisa ifomu egunyazisiweyo nefumaneka kwiwebhusayithi yethu yase BVM, kwii-ofi si zethu zakwa Masipala, ezise namathala eencwadi (Rawsonville, Worcester, De Doorns, Touwsrivier), KUFUNEKA ziqulathe zonke iinkxukacha kwanamaxwebhu afunekayo. Nceda uqaphele imimiselo nemiqathango / imigaqo ekwisihlomelo A esiyinxalenye yale fomu yokwenza isicelo. Thathela ingqalelo ukuba Lebhasari ayihlawuleli yonke imalo yezifundo zonyaka, ihlawulela imali yobhalisa kuphela.

Ifomu ezigcwalisiweyo kufuneka zithunyelwe nge posi ku: The Human Resources Manager, Private Bag, Worcester, 6849 okanye zifakwe kwi Ofi si ye Human Resources, kwa 53 Baring Street, Worcester. Imibuzo malunga nesibonelelo semali yokufunda ingajoliswa ku Sharyka Uys kwa 023 348 4962.

AZIZUTHATYATHELWA NGQALELO IINKCUKACHA NGOLU HLOBO, UKUBA AYIHLAWULE LO

MALI NGOKUPHELELEYO. UMHLA WOKUGQIBELA WOKUFAKWA KWEZICELO NGOWE: 9 Disemba 2022 @ 14:00 IZICELO EZIFAKWE EMVA KWALO MHLA WOKUVALA.

AZIZUTHATYATHELIINKCUKACHA EZIBUBUXOKI ZAKUKHOKELELA UKUBA ISICELO SAKHO SINGATHATHELWA NGQALELO, KWAYE UMASIPALA ANGAKWAZI UKUMYALELA LOWO UYE WAXHAMLA KULE NGXOWA-MALI.

 

==============================

HB – APPLICATION FORM ANNEXURE A

==============================

    Last modified: December 1, 2022