Gateway to the Breede Valley

Approved 2022/2023 Top-layer SDBIP

July 4, 2022

  • Version
  • [tender_closing_date] Tender Closing Date
  • [closing_date] Closing Date
  • July 4, 2022 Create Date
  • July 4, 2022 Last Updated
  • 1.28 MB File Size

OPENBARE KENNISGEWING:
GOEDGEKEURDE 2022/2023 DIENSLEWERING EN BEGROTING IMPLEMENTERINGSPLAN (DLBIP)

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 53(3)(a) van die Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuurswet (Wet Nr. 56 van 2003), dat die uitvoerende burgemeester die 2022/2023 DLBIP goedgekeur het soos voorgeskryf in Artikel 53(1)(c)(ii) van die gemelde wetgewing.

Die verwante dokument is hier onder beskikbaar. Navrae in hierdie verband, mag aan mev. J Hendriks (jeandre@bvm.gov.za / 023 348 2612) of mnr. C Malgas (cmalgas@bvm.gov.za / 023 348 2615) gedurende normale kantoor ure gerig word.

David McThomas

MUNISIPALE BESTUURDER

 

PUBLIC NOTICE:

APPROVED SERVICE DELIVERY AND BUDGET IMPLEMENTATION PLAN (SDBIP) FOR 2022/2023

Notice is hereby given in terms of Section 53(3)(a) of the Local Government: Municipal Financial Management Act (Act No. 56 of 2003), that the Executive Mayor of the Breede Valley Municipality has approved the 2022/2023 SDBIP as prescribed in Section 53(1)(c)(ii) of the mentioned Act.

The applicable documentation is available underneath. Inquiries in this regard may be directed to Mrs. J Hendriks (jeandre@bvm.gov.za / 023 348 2612) or Mr. C Malgas (cmalgas@bvm.gov.za / 023 348 2615) during normal office hours.

David McThomas

MUNICIPAL MANAGER

 

 

 

 


Document to Download
FileAction
WC025 - Approved 2022-2023 Top-Layer SDBIP.pdfDownload 
Download

Last modified: July 4, 2022