Gateway to the Breede Valley

Council meeting: 9 December 2019

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 09/12/2019
10:00 am - 4:30 pm

Location
CWDM

Categories


KENNIS GESKIED HIERMEE dat
’n RAADSVERGADERING van
die Breedevallei Munisipaliteit
gehou sal word op
MAANDAG, 9 Desember 2019 om 10:00

in die RAADSAAL, KWDM, TRAPPESTRAAT 51, WORCESTER.

Lede van die media en die publiek wat graag die vergadering wil bywoon moet asseblief Mnr. J.R. Botha (Skakelbeampte) by 023 348 2807 gedurende kantoorure kontak om een van die 16 (sestien) sitplekke wat vir die publiek beskikbaar is te bespreek. Let wel dat eerste besprekings voorkeur geniet. Die lys sal om 15:15 op DONDERDAG, 5 DESEMBER 2019 sluit en dan die oggend van die vergadering aan Sekuriteitbeamptes gegee word. Alleenlik persone wie se name op die lys verskyn sal toegelaat word om die vergadering by te woon en hulle moet ’n sitplek inneem minstens vyf minute voor die geskeduleerde tyd van die vergadering. Niemand sal tot die vergadering toegelaat word wanneer dit reeds begin het nie. Indien ’n lid van die publiek die vergaderplek gedurende die duur van die vergadering verlaat sal hy/sy nie weer tot die vergadering toegelaat word nie.

D McThomas Munisipale Bestuurder

 

 

ISAZISO SIYAKHUTSHWA malunga
ne NTLANGANISO ye Bhunga lo
Masipala wase Breede Valley ezakubanjwa kwi HOLO LE BHUNGA, eCWDM,
e 51 Trappes Street
ngo NGOMVULO, 9 Decembha 2019
ngentsimbi yeshumi (10:00).

Abasebenzi bezosasazo kwanamalungu kawonke-wonke abafuna ukuzimasa le ntlanganiso bayacelwa ukuba baqhagamshelane no Mnu. J.R. Botha (iGosa lonxulumano) kwa 023 3482807 ngamaxesha omsebenzi, ukuze ukwazi ukuzibekela enye yee ndawo kweziyi 16 (ishumi elinesithandathu) ezibekelwe uwonke-wonke ezizakunikwa abo baqale bafika. Uluhlu luzakuvalwa ngo 15:15 NGOLWESINE we 5 DECEMBHA 2019, ngentsasa yentlanganiso uluhlu luzakunikezelwa konoo gada. Ngabantu abakuluhlu kuphela abazakuvunyelwa ukuba bazimase intlanganiso kwaye kufuneka bahlale phantsi imizuzu emihlanu phambi kokuba kuqaliswe ngentlanganiso. Akukho lungu lika wonke-wonke elizakuvunyelwa ukuba lizimase intlanganiso emveni kokuba iqalile. Ukuba ilungu lika wonke-wonke liye laphuma phakathi entlanganisweni alizuvumeleka ukuba liphinde libuyele ngaphakathi.
D McThomas Umphathi ka Masipala

 

 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that
a COUNCIL MEETING of
the Breede Valley Municipality
will be held on
MONDAY, 9 December 2019 at 10:00

in the COUNCIL CHAMBERS, CWDM, 51 TRAPPE STREET, WORCESTER.

Members of the media and the public wishing to attend the meeting must please contact Mr. J.R. Botha (Public Relations Officer) at 023 348 2807 during office hours to book one of the 16 (sixteen) seats available to the public on a first come first served basis. The list will close at 15:15 on THURSDAY, 5 DECEMBER 2019 and will be handed to Security officials the morning of the meeting. Only persons whose names appear on the list will be allowed to attend the meeting and they must be seated at least five minutes before the scheduled start of the meeting. Once the meeting has started, no member of the public will be allowed into the meeting. If a member of the public leaves the meeting venue during the course of the meeting, he/she will not be allowed to return to the meeting.

D McThomas Municipal Manager