Gateway to the Breede Valley

SESDE(6de) AANVULLENDE WAARDASIEROL / SIXTH (6th) SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL

May 14, 2021

PUBLIC NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF THE SIXTH (6th) SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL, FOR THE 2020/2021 FINANCIAL YEAR

Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) read together with Section 78(2) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 2004 (No. 6 of 2004), hereinafter referred to as the “Act”, that the  Sixth(6th) Supplementary Valuation roll for the financial year 2020/2021 is open for public inspection at the local municipal offices from 13 May 2021 to 23 June 2021.  The objection forms are also available at the abovementioned stations and website: www.bvm.gov.za

An invitation is hereby made, in terms of Section 49(1)(a)(ii) read together with Section 78(2) of the Act, that any owner of property or another person who so desires should lodge an objection with the municipal manager in respect of any matter reflected in, or omitted from, the 6th Supplementary valuation roll within the abovementioned period. All owners of the properties that are on this Supplementary Valuation Roll will be contacted in writing to the postal address which reflects on the Municipality’s database.

Attention is specifically drawn in terms of Section 50(2) of the Act that any objection must be in relation to a specific individual property and not against the 6th Supplementary Valuation Roll as such.

The completed objection forms must be placed in the sealed boxes which will be available at the municipal offices. Objections can also be submitted electronically to valuations@bvm.gov.za

Only objections on the prescribed forms will be considered. The closing date is 23 June 2021.

Inquiries: B. Benjamin at 023 348 2662/2672 during office hours or at email valuations@bvm.gov.za

 

McThomas

Municipal Manager

 

 

PUBLIEKE KENNISGEWING WAT INSPEKSIE VAN SESDE(6de) AANVULLENDE WAARDASIEROL AANVRA, VIR DIE 2020/2021 BOEKJAAR

Kennis word hiermee in terme van Artikel 49(1) (a) (i) saamgelees met Artikel 78(2) van die Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting Wet, 2004 (Nr. 6 van 2004) gegee, hierin genoem die “Wet”, dat die sesde(6de) Aanvullende Waardasierol vir die boekjaar 2020/2021 oop is vir publieke inspeksie by die plaaslike munisipale kantore vanaf 13 Mei 2021 tot 23 Junie 2021. Die beswaarvorms is ook beskikbaar by bogenoemde standplase en op die webtuiste : www.bvm.gov.za

‘n Uitnodiging word hiermee gerig, in terme van Artikel 49(1)(a)(ii) saamgelees met Artikel 78(2) van die Wet, dat enige eienaar van eiendom of ander persoon wat so verlang ‘n beswaar binne bogenoemde tydperk by die munisipale bestuurder kan indien vir enige aangeleentheid in die 6de aanvullende waardasierol weergegee of weggelaat. Alle eienaars van eiendomme vervat in hierdie aanvullende waardasierol sal skriftelik  in kennis gestel word by hul posadres wat tans op die Munisipaliteit se databasis verskyn.

U aandag word spesifiek daarop gevestig dat in terme van Artikel 50(2) van die Wet ‘n beswaar teen ‘n spesifieke individuele eiendom ingedien mag word, en nie teen die 6de aanvullende waardasierol in geheel nie.

Die voltooide beswaarvorms moet in die verseëlde bokse wat by die munisipale kantore beskikbaar sal wees geplaas word. Besware kan ook elektronies ingedien word by valuations@bvm.gov.za

Slegs besware op die voorgeskrewe vorms sal oorweeg word. Die sluitingsdatum is 23 Junie 2021.

Navrae: B.Benjamin by 023 348 2662/2672 gedurende kantoorure of epos valuations@bvm.gov.za

 

D.McThomas

Munisipale Bestuurder

 

 

ISAZISO SIKAWONKE-WONKE ESIMALUNGA NOMQULU WESITHANDATHU(6th) SOKUHLOLWA KOLUHLU LOQIKELELO MAXABISO OLONGEZELELWEYO, LONYAKA-MALI KA 2020/2021

Isaziso siyakhutshwa ngokweCandelo 49(1)(a)(i) esifundwa kunye neCandelo 78(2)

loMthetho weeNkqubo zikaMasipala wobuRhulumente beNgingqi, uMthetho, 2004  onguNombolo 6 ka2004), othi emveni koku ubizwe “uMthetho”, ukuba lo Mqulu Jikelele wesiThandathu (6th) woQikelelo Maxabiso oloNgezelelweyo  lonyaka-mali

ka- 2020/2021,ithuba  uvulelekile kubahlali ukuba baze kuwuhlola kwi-ofisi zakwa masipala nakumathala eencwadi ukususela ngowe 13 Meyi 2021 ukuya kutsho ngowe   23 kuJuni 2021. Iifomu ezilungiselelwe ukuwuchasa lo mqulu zikwafumaneka kwezi ndawo zikhankanywe ngentla nakwiwebhusayithi eyile: www.bvm.gov.za

NgokweCandelo 49(1)(a)(ii) elifundwa kunye neCandelo 78(2) lalo Mthetho, uyamenywa  naye nawuphina umnini-ndawo okanye umntu onenjongo zokwenjenjalo,  ukuba afake isichaso sakhe kumphathi wakwamasipala malunga nawo nawuphi na umba okhankanyiweyo okanye oshiyiweyo kumqulu wesi-6 woQikelelo Maxabiso oloNgezelelweyo, akwenze oko  ngala mathuba akhankanywe ngentla. Bonke abanini-ndawo abakulo  mqulu Woqikelelo Maxabiso oloNgezelelweyo baza kwaziswa ngembalelwano kwidilesi ekuvimba wokugcinwa kweenkcukacha wakwaMasipala.

NgokweCandelo 50(2) lalo Mthetho, sicela ukugxininisa ukuba isichaso kufuneka sijolise kwindawo buqu, hayi kuMqulu  wesi-6 Woqikelelo Maxabiso oloNgezelelweyo

Iifomu zesichaso ezizalisiweyo kufuneka zifakwe kwiibhokisi ezitywiniweyo eziza kufumaneka kumathala eencwadi kwanakwi-ofisi zakwamasipala okanye zithunyelwe nge-imeyile kule ndawo:  valuations@bvm.gov.za

Kuuphela zizichaso ezibhalwe kwiifomu ezilungiselelwe lo mba,  eziza kusiwa iso. Umhla wokuvala ngowe 23 kuJuni ka-2021.

Imibuzo ingajoliswa kuMnu. B. Benjamin kule nombolo:  023 348 2662/2672 ngamaxesha omsebenzi okanye ithunyelwe  kule imeyile: valuations@bvm.gov.za

 

D McTHOMAS

uMphathi kaMasipala

 

12/5/2021

 

SV6 – Combined Roll

SV6 – Objections forms

    Last modified: May 14, 2021