Gateway to the Breede Valley

REGISTREER OP ONS EPWP WERKLOOSHEIDSDATABASIS / REGISTER ON OUR EPWP UNEMPLOYMENT DATABASE

April 16, 2024

REGISTER ON OUR EPWP UNEMPLOYMENT DATABASE
Breede Valley Municipality invites all unemployed residents to register on the EPWP Unemployment Database.
We are in the process of updating our EPWP Unemployment Database Registration. All applicants who previously registered on the database are advised to come and verify and update their details on the database. We suggest you check and update your information regularly (e.g., a change in telephone number or physical address as well as work experience gained) and visit your nearest municipal office at least once a year or when your information changes to make sure your registration is updated.
Failure to submit or update details by 31 May 2024 will result in details being removed from our current EPWP Database.
The EPWP Unemployment Database Registration aims to ensure transparency when recruiting EPWP participants. Please note that registration on the database does not automatically guarantee employment for any person by the Breede Valley Municipality.
The EPWP Office will be available at the following times, dates, and venues to assist with registration:
22 April 2024
09:00 – 12:00 Worcester Town Hall
10:00 – 14:30 Zwelethemba Community Hall
13:30 – 16:00 Avian Park Library
23 April 2024
10:00 – 15:00 Touwsrivier, Steenvliet Community Hall
24 April 2024
10:00 – 15:00 Rawsonville Municipal Office, Board Room
25 April 2024
10:00 – 15:00 De Doorns Training Centre (at the back of the MPC)
Registration requirements
• Applicants must be unemployed at the time of registration.
• Applicants should be 18 years and older.
• Applicants must reside in Breede Valley Municipality and should produce proof of residence.
What do you need?
• Copy of South African ID
• Drivers Licence (If Applicable)
• Proof of Disability (If Applicable)
All enquiries regarding registration on Breede Valley Municipality’s EPWP Unemployment Database can be directed to the EPWP Office at 023 348 2918.
=====
REGISTREER OP ONS EPWP WERKLOOSHEIDSDATABASIS
Breedevallei Munisipaliteit nooi alle werklose inwoners uit om op die EPWP-werkloosheidsdatabasis te registreer.
Ons is besig om ons EPWP Werkloosheidsdatabasisregistrasie op te dateer. Alle aansoekers wat voorheen op die databasis geregistreer het, word aangeraai om hul besonderhede op die databasis te verifieer en op te dateer. Ons stel voor dat jy jou inligting gereeld nagaan en bywerk (bv. ‘n verandering in telefoonnommer of fisiese adres asook werkservaring opgedoen) en jou naaste munisipale kantoor minstens een keer per jaar besoek of wanneer jou inligting verander om seker te maak jou registrasie word opgedateer.
Versuim om besonderhede teen 31 Mei 2024 in te dien of by te werk, sal daartoe lei dat besonderhede uit ons huidige EPWP-databasis verwyder word.
Die doel van die EPWP Werkloosheidsdatabasisregistrasie is om deursigtigheid in die werwing van EPWP-deelnemers te verseker. Let asseblief daarop dat registrasie op die databasis nie outomaties indiensneming vir enige persoon deur die Breedevallei Munisipaliteit waarborg nie.
Die EPWP kantoor sal beskikbaar wees op die volgende tye, datums en plekke om te help met registrasie:
22 April 2024
09:00 – 12:00 Worcester Stadsaal
10:00 – 14:30 Zwelethemba Gemeenskapsaal
13:30 – 16:00 Avianpark Biblioteek
23 April 2024
10:00 – 15:00 Touwsrivier, Steenvliet Gemeenskapsaal
24 April 2024
10:00 – 15:00 Rawsonville Munisipale Kantoor, Raadsaal
25 April 2024
10:00 – 15:00 De Doorns Opleidingsentrum (agter in die MBK)
Registrasie vereistes
• Aansoekers moet werkloos wees ten tyde van registrasie.
• Aansoekers moet 18 jaar en ouer wees.
• Aansoekers moet in die Breedevallei Munisipale area woon en moet bewys van verblyf lewer.
Wat het jy nodig?
• Afskrif van Suid-Afrikaanse ID
• Bestuurderslisensie (indien van toepassing)
• Bewys van ongeskiktheid (indien van toepassing)
Alle navrae rakende registrasie op Breedevallei Munisipaliteit se EPWP-werkloosheidsdatabasis kan aan die EPWP-kantoor gerig word by 023 348 2918.

    Last modified: April 16, 2024