Gateway to the Breede Valley

BVM 2020-2021 Service Delivery and Budget Implementation Plan (SDBIP)

July 7, 2020

  • Version
  • [tender_closing_date] Tender Closing Date
  • [closing_date] Closing Date
  • July 7, 2020 Create Date
  • July 7, 2020 Last Updated
  • 1.50 MB File Size

PUBLIEKE KENNISGEWING:
GOEDGEKEURDE 2020/2021 DIENSLEWERING EN BEGROTING IMPLEMENTERINGS PLAN (DLBIP)

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 53(1)(c)(ii) van die Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuurswet (Nr 56 van 2003), dat die Uitvoerende Burgemeester die 2020/2021 DLBIP goedgekeur het.

Die verwante dokument is beskikbaar op die munisipale webtuiste: www.bvm.gov.za. Navrae in hierdie verband, mag aan Mnr C Malgas (cmalgas@bvm.gov.za) gerig word.

David McThomas

MUNISIPALE BESTUURDER

 

PUBLIC NOTICE:

APPROVED 2020/2021 SERVICE DELIVERY AND BUDGET IMPLEMENTATION PLAN (SDBIP)

Notice is hereby given in terms of Section 53(1)(c)(ii) of the Local Government: Municipal Financial Management Act, 2003 (Act 56 of 2003), that the Executive Mayor of the Breede Valley Municipality approved the 2020/2021 SDBIP.

The applicable document is available on the municipal website: www.bvm.gov.za. Enquiries in this regard, may be directed to Mr. C Malgas (cmalgas@bvm.gov.za).

David McThomas

MUNICIPAL MANAGER

 

ISAZISO ESIJOLISWE KU WONKE-WONKE

ICEBO LOKUNIKWA KWEE NKONZON NOKUSETYENZISWA KOHLAHLO LWABIWO-MALI (SDBIP) ELIPHUNYEZIWEYO

Isaziso siyakhutshwa ngokwe Candelo 53(1)(c)(ii) lo Rhulumente weze Khaya: uMthetho wolawulo lweze Mali yakwa Masipala ka 2003 (uMthetho 56 ka 2003), ukuba uSodolophu ogunyazisiweyo ka Masipala wase Breede Valley uye wayiphumeza iSDBIP ka 2020/2021.

Lo mqulu ubandakanyekayo uyafumaneka kwikhasi lonxibelelwano lakwa masipala: www.bvm.gov.za. Imibuzo ethe vetshe malunga nalo mba ingajoliswa ku Mnu. C Malgas (cmalgas@bvm.gov.za).

David McThomas

UMPHATHI KA MASIPALA


Document to Download
FileAction
BVM 2020-2021 Service Delivery and Budget Implementation Plan (SDBIP).pdfDownload 
Download

Last modified: July 7, 2020