Gateway to the Breede Valley

Begraafplase: Besoektye / Cemeteries: Visiting Times

August 28, 2020

To comply with the COVID-19 regulations, the following times for visits to cemeteries have been announced : 

  • Cemeteries are open Monday to Thursday from 9:00 to 16:00 and Fridays from 9:00 to 14:00 for day visitors.
  • Closed on Saturday and Sunday for day visitors. Only funerals are allowed as per schedule (max. 50 people per funeral). On weekends (Saturday and Sunday) our current staff and resources cannot control both funerals and day visitors.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Om aan die COVID-19 regulasies te voldoen word die volgende tye vir dag besoeke aan begraafplase bekendgemaak:

  •  Begraafplase is Maandag tot Donderdag vanaf 9:00 tot 16:00 en Vrydae vanaf 9:00 tot 14:00 vir dagbesoekers oop.
  • Saterdag en Sondag vir dagbesoekers gesluit. Slegs begrafnisse word soos per rooster toe gelaat (maks. 50 persone per begrafnis). Ons huidige personeel en hulpbronne kan nie oor naweke (Saterdag en Sondag) bo en behalwe die begrafnisse, dagbesoekers ook beheer nie.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Ukuthobela imigaqo ye-COVID-19, malunga nokutyelelwa kwamangcwaba kubhengezwe la maxesha alandelayo:

  • Amangcwaba avulwa ngoMvulo ukuya ngoLwesine ukususela ngo 9: 00 ukuya kutsho ngo 16: 00 nangoLwesihlanu ukususela ngo 9: 00 ukuya kutsha ngo 14: 00 kubatyeleli bemini.
  • Kuyavalwa ngoMgqibelo nangeCawa kubatyeleli bemini. Kuya kuvunyelwa imingcwabo kuphela ngokweshedyuli (ngama-50 abantu kumngcwabo ngamnye). Abasebenzi bethu bangoku-nje kwanezixhobo azinakho ukulawula abatyeleli bexesha lasemini nendwendwe zomngcwabo (ngoMgqibelo nangeCawa).

    Last modified: October 13, 2020