Gateway to the Breede Valley

PUBLICATION OF THE DRAFT 2021-2022 IDP

April 1, 2021

  • Version
  • [tender_closing_date] Tender Closing Date
  • [closing_date] Closing Date
  • April 1, 2021 Create Date
  • April 1, 2021 Last Updated
  • 22.46 MB File Size

NOTICE CALLING FOR PUBLIC COMMENT: BREEDE VALLEY MUNICIPALITY’S DRAFT IDP FOR THE 2021-2022 FINANCIAL PERIOD

Notice is hereby given in terms of section 34 of the Local Government: Municipal Systems Act (No 32 of 2000), read together with Section 21(A) of the Municipal Systems Act (No. 32 of 2000); that printed copies of the Breede Valley Municipality’s Draft 2021-2022 IDP is available for perusal at the following venues, as well as on the municipal website: http://www.bvm.gov.za as from Tuesday, 6 April 2021.
MUNICIPAL OFFICES
All municipal administrative offices (Worcester, Rawsonville, De Doorns, Touwsrivier)
LIBRARIES
Waterloo, Esselen Park, Avian Park, Zwelethemba, Rawsonville, De Doorns, Touwsrivier, Steenvliet (Touwsrivier)
Submissions on the Draft Report:
Persons wishing to comment on the Draft 2021-2022 IDP, must please do so in writing or telephonically. Kindly forward submissions to the IDP Principal Clerk: (Ms. Khuselwa Slenga) at kslenga@bvm.gov.za or 023 348 2851. Written submissions may also be hand-delivered to the IDP/PMS office (second floor, BVM Civic Centre, 30 Baring Street, Worcester). Persons that are unable to read and/or write, will be assisted by Ms. Slenga during office hours (at the abovementioned address) to write down his/her comment.
Please quote the following reference in all correspondence issued in this regard: “Comments: BVM Draft 2021-2022 IDP”.
Deadline for submissions of comments/inputs: Friday, 30 April 2021 at 16:30
David Mc Thomas
MUNICIPAL MANAGER
.........................................................................................................................................

KENNISGEWING VIR OPENBARE KOMMENTAAR: KONSEP GOP VAN DIE BREEDEVALLEI MUNISIPALITEIT VIR DIE 2021-2022 FINANSIëLE PERIODE

Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 34 van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet (Nr 32 van 2000), gelees tesame met artikel 21(A) van die Munisipale Stelselswet (Nr 32 van 2000); dat gedrukte afskrifte van die Konsep 2021-2022 GOP van die Breedevallei Munisipaliteit vanaf Dinsdag, 6 April 2021 ter insae beskikbaar sal wees by die volgende kantore, asook op die munisipale webtuiste by: http://www.bvm.gov.za
MUNISIPALE KANTORE
Alle munisipale administratiewe kantore
(Worcester, Rawsonville, De Doorns, Touwsrivier)
BIBLIOTEKE
Waterloo, Esselenpark, Avianpark, Zwelethemba, Rawsonville, De Doorns, Touwsrivier, Steenvliet (Touwsrivier)
Voorleggings op die Konsep Verslag:
Persone wat kommentaar wil lewer op die Konsep 2021-2022 GOP, word versoek om dit skriftelik of telefonies aan die Hoofklerk: GOP (Me. Khuselwa Slenga) by kslenga@bvm.gov.za of 023 348 2612 te rig. Skriftelike kommentaar mag ook by die GOP/PB kantoor ingedien word (tweede vloer, BVM Burgersentrum, Baringstraat 30, Worcester). Diegene wat nie kan lees en/of skryf nie, kan die bogenoemde adres gedurende kantoorure besoek, waar Me. Slenga u sal assisteer.
Gebruik asseblief die volgende verwysing in alle korrespondensie wat in die verband gerig word: “Kommentaar: BVM 2021-2022 Konsep GOP”.
Sperdatum vir lewering van kommentaar/insette: Donderdag, 30 April 2021 teen 16:30
David Mc Thomas
MUNISIPALE BESTUURDER

Document to Download
FileAction
Exract of Council Resolution - Draft 2021-22 IDP.pdfDownload 
Annexure A - 2021-22 Draft Fourth Review of the 4th Generation IDP (Final).pdfDownload 
Annexure B - Summary of Changes.pdfDownload 
Annexure C - Final Water Service Development Plan - IDP Water Sector Input 2021 - 2022.pdfDownload 
Download

Last modified: April 1, 2021