Gateway to the Breede Valley

Customer Service Charter

KOMMUNIKASIESTRATEGIE & KLIëNTEDIENSHANDVES Kennis word hiermee gegee dat die Kommunikasiestrategie sowel as die Kliëntedienshandves op...

June 7, 2023

Read More

2022/23 Q1 SDBIP Performance Report

RESOLVED That in respect of SUBMISSION OF THE IN-YEAR FINANCIAL MANAGEMENT REPORT FOR THE PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2022 discussed by...

October 26, 2022

Read More

Approved 2022/2023 Top-layer SDBIP

OPENBARE KENNISGEWING: GOEDGEKEURDE 2022/2023 DIENSLEWERING EN BEGROTING IMPLEMENTERINGSPLAN (DLBIP) Kennis geskied hiermee ingevolge...

July 4, 2022

Read More